UVic Programming Club

Prime Numbers

Check if a number is prime

def is_prime(n):
  if n < 5:
    return n == 2 or n == 3
  if not (n % 6 == 1 or n % 6 == 5):
    return False
  for m in range(5, int(n ** 0.5) + 1, 6):
    if not (n % m and n % (m + 2)):
      return False
  return True

Generate prime numbers up to n

  vector<bool> primes(n + 1, true);
  primes[1] = false;

  int p = 2;
  while (p * p <= n) {
    if (primes[p]) {
      for (int i = p * p; i <= n; i += p)
        primes[i] = false;
    }
    p += 1;
  }

Big mod

  long long int bigmod(long long int b, long long int p, long long int m)
  {
    if(p == 0) return 1;
    if((p % 2) == 0)
    {
      long long int temp = bigmod(b, p / 2, m);
      return (temp * temp) % m;
    }
    return (bigmod(b, p - 1, m) * (b % m)) % m;
  }
 1. Happy Happy Prime Prime
 2. Checking For Correctness
 3. Blackboard Numbers
 4. Prime Sieve : Sieve of Eratosthenes